برچسب: چربی

چربی کوهان شتر چطور به آب تبدیل می شود؟

چربی کوهان شتر چطور به آب تبدیل می شود؟

چربی مخلوطی از هیدروکربن هاست. زمانی که چربی وارد چرخه سوخت و ساز بدن می شود تا انرژی آزاد کند، اتم های کربن و هیدروژن با اکسیژن تبدیل می شوند تا…