برچسب: نوشیدنی های قندی

نوشابه | مرگ شیرین | اس بی وب

نوشابه | مرگ شیرین

نتایج یک تحقیق جهانی که با همکاری چند دانشمند ایرانی تبار انجام شده، نشان می دهد نوشیدنی های حاوی قند باعث مرگ 184 هزار نفر در سال می شوند.