برچسب: مکانیک کوانتوم

کامپیوترهای کوانتومی چگونه کار می کنند؟ | اس بی وب

کامپیوترهای کوانتومی چگونه کار می کنند؟

کامپیوترهای کوانتومی بر این خاصیت تکیه دارند که ذرات منفرد مانند فوتون ها می توانند همزمان در موقعیت های مختلفی وجود داشته باشند.