برچسب: مغز

چرا پیوند مغز امکان پذیر نیست؟

چرا پیوند مغز امکان پذیر نیست؟

همه بدن در خدمت مغز است؛ یعنی شخصیت و افکار و هویت یک فرد در مغز اوست. بنابراین بهتر است بگوئیم پیوند بدن به مغز!

علت اینکه تا به حال پیوند بدن (از گردن به پائین) امکان پذیر نیوده این است که راهی برای ترمیم طناب عصبی (نخاع) پیدا نشده است.