برچسب: سودا

نوشابه | مرگ شیرین | اس بی وب

نوشابه | مرگ شیرین

نتایج یک تحقیق جهانی که با همکاری چند دانشمند ایرانی تبار انجام شده، نشان می دهد نوشیدنی های حاوی قند باعث مرگ ۱۸۴ هزار نفر در سال می شوند.