برچسب: دانستنیهای جالب

چرا آب بی رنگ است در صورتی که دریا آبی است؟

چرا آب بی رنگ است در صورتی که دریا آبی است؟

آب هم مثل هر ماده دیگری جلوی ورود نور را می گیرد و سرعت آن را تغییر می دهد، منتها اثر آب روی سرعت و رنگ نور کم است و در مقدار کم به راحتی دیده نمی شود.