برچسب: تمیز نگه داشتن دندان ها

چرا گاهی دندان ها به سرما و گرما حساس می شوند؟

دندان ها محکم در استخان های آرواره قرار گرفته اند. دندان های ما برای بریدن، قطعه قطعه کردن، و خرد کردن غذا به کار می روند، تا غذا را آن قدر نرم کنند که گوارش آن ساده تر شود.