برچسب: بسامد

چرا حروف روی کیبورد به ترتیب حروف الفبا نیستند؟

چرا حروف روی کیبورد به ترتیب حروف الفبا نیستند؟

حروف روی صفحه کلید نه بر اساس ترتیب آنها در الفبا که یک ترتیب قرارداری و سنتی است، بلکه بر اساس میزان کاربرد آنها درزمانی که ماشین تایپ رواج داشت، چیده شده اند…