برچسب: باکتری

چرا مواد غذایی با گذشت زمان فاسد می شوند؟ | اس بی وب

چرا مواد غذایی با گذشت زمان فاسد می شوند؟

عوامل عمده موثر در پیدایش آلودگی و فساد مواد غذایی به چند دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول باکتری ها هستند که به صورت های مختلفی مواد غذایی را فاسد می کنند…