برچسب: آموزش امداد و نجات

نجات شخصی | قسمت پایانی (تلفن اضطراری)

نجات شخصی | قسمت پایانی (تلفن اضطراری)

وقتی سیل نزدیک می شود یا شبکه برق قطع می شود، فناوری های جدید می توانند نیازهای کوتاه مدت مانند گرما، آب تمیز و ارتباطات بی سیم را برآورده کنند تا شما بتوانید کمک پیدا کنید.
در این قسمت به شما موبایلی با طول عمر باتری 15 سال معرفی می کنیم! بله 15 سال، که می تواند در هنگام وفوع بحران عالی باشد.

نجات شخصی | قسمت سوم (اینترنت اضطراری)

نجات شخصی | قسمت سوم (اینترنت اضطراری)

وقتی سیل نزدیک می شود یا شبکه برق قطع می شود، فناوری های جدید می توانند نیازهای کوتاه مدت مانند گرما، آب تمیز و ارتباطات بی سیم را برآورده کنند تا شما بتوانید کمک پیدا کنید.
در این قسمت سراغ وسیله ای رفتیم که می تواند در هرجای دنیا برای شما اینترنت فراهم کند تا بتوانید خود را در هنگام بحران نجات دهید.

نجات شخصی | قسمت دوم (رادیوی اضطراری)

نجات شخصی | قسمت دوم (رادیوی اضطراری)

وقتی سیل نزدیک می شود یا شبکه برق قطع می شود، فناوری های جدید می توانند نیازهای کوتاه مدت مانند گرما، آب تمیز و ارتباطات بی سیم را برآورده کنند تا شما بتوانید کمک پیدا کنید.
در این قسمت به شما رادیویی معرفی می کنیم که می تواند در شرایط اضطراری راهگشا و کمک شما برای دوری از خطر باشد.