برچسب: آب

اقیانوس ها

آیا اقیانوس ها گسترده تر می شوند؟

بستر اقیانوس ها، مانند قاره ها، پستی ها و بلندی های مختلفی دارد. بعضی از بخش های بستر اقیانوس ها شکاف های عمیق یا پرتگاه های عمیق یا آتش فشان دارند. درحالیکه مناطق دیگر آن دشت های وسیع و مسطح اند.

آب یونیزه قلیایی چیست؟ | اس بی وب

آب یونیزه قلیایی چیست؟

این روزها تبلیغات زیادی برای دستگاه های تولید آب قلیایی یا فروش بطری های آب قلیایی به چشم می خورد. اما، آب قلیایی چیست؟ آیا واقعا این آب برای دستگاه گوارش ما مفید است؟

چرا آب بی رنگ است در صورتی که دریا آبی است؟

چرا آب بی رنگ است در صورتی که دریا آبی است؟

آب هم مثل هر ماده دیگری جلوی ورود نور را می گیرد و سرعت آن را تغییر می دهد، منتها اثر آب روی سرعت و رنگ نور کم است و در مقدار کم به راحتی دیده نمی شود.