دسته: آناتومی

آناتومی بدن انسان از شگفت انگیز ترین نمودهای اعجاب خلقت است. در جزء جزء این مخلوق خداوند رازی بزرگ نهفته است…

دوقلوهای همسان

چرا دوقلوهای همسان اثر انگشت متفاوت دارند؟

دوقلوهای همسان زمانی متولد می شوند که یک سلول تخم بارور شده، در مراحل جنینی به دو نیمه تقسیم شود. در نتیجه هر دو فرزند اطلاعات ژنتیکی دقیقاً مشابهی را با یکدیگر تقسیم می کنند.