دسته: جامعه

“ملتی که کتاب نمیخواند باید تمام تاریخ را تجربه کند…”
از تاریخ گرفته، تا مشاغل و …