نویسنده: مهدی درویشی

پیش بینی وضعیت آب و هوا

پیش بینی وضعیت آب و هوا چطور انجام می شود؟

پیش بینی وضعیت آب و هوا به معنای تعیین تغییرات آب و هوا در منطقه ای مشخص برای چند روز (پیش بینی کوتاه مدت) یا چند هفته (پیش بینی بلند مدت) است.